Sensidyne Detector Tube:

168SA Butadiene (C4H6) (0.03-2.6 %v) SO*

Butadiene (C4H6) (0.03-2.6 %v) SO*

SKU: 168SA
$72.00Price